Pijl rood

Project van Michel van der Veen

Shell wil voor meerdere van haar tanklocaties waterstoftankinstallaties realiseren. Hiervoor vraagt het bedrijf omgevingsvergunningen aan bij de overheid in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onze collega Michel van der Veen heeft onlangs namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor één van deze projecten van Shell het vergunningentraject voor de bouw van een waterstoftankinstallatie gecoördineerd op het industrieterrein Westpoort in Amsterdam. Daarnaast heeft hij als milieukundig vergunningverlener Wabo ook de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu opgesteld.

Het voordeel van waterstof als brandstof voor voertuigen is dat bij de verbranding ervan geen broeikasgassen vrijkomen. Dit is wel het geval bij traditionele brandstoffen als benzine en diesel. Een verdere opwarming van de aarde kan beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Zo heeft Nederland in 2016 ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord op de VN-klimaattop in Parijs.

Het resultaat: de installatie mag gebouwd worden

De omgevingsvergunning Wabo voor de waterstoftankinstallatie is verleend.

Kompas Omgevingsadvies  omgevingsadvies